نمونه سوالات شیمی سال دوم دبیرستان فصل 2

 


1-دو اتم و را از نظر شعاع اتمي ، خصلت فلزي انرژي يونش و الكترونگاتيوي با هم مقايسه كنيد

 

2-دواتم و را از نظر شعاع اتمي ،خصلت نافلزي ، انرژي يونش والكترونگاتيوي با هم مقايسه كنيد؟

 

3- اتم هاي داده شده رابر حسب كاهش شعاع اتمي مرتب كنيد : ؛ ؛ ؛ ؛

 

4-با توجه به آرايش الكتروني ، توضيح دهيد چرا فعاليت شيميايي فلز هاي قليايي خاكي از فلزهاي قليايي كم تر است؟

 

5- چرا نام گاز هاي بي اثر به گاز هاي نجيب تغيير كرد؟

 

6-نخستين انرژي يونش بور( )بيشتر است يا نيتروژن( ) چرا؟

 

7- اولين انرژي يونش( )و( ) را با هم مقايسه كنيد؟

 

8- با توجه به انرژي هاي يونش اول ودوم فلز هاي و :

الف) چرا اولين انرژي يونش ليتيم از بريليم كوچكتر است؟

ب)چرا دومين انرژي يونش بريليم از ليتيم كوچكتر است؟ 

 

E2

E1

انرژي يونش عنصر

1/7298

3/520

Li

1/1757

5/899

Be

 

9- الكترونگاتيوي در گروه هاي جدول تناوبي از بالا به پايين چه تغييري مي كند ؟چرا؟

 

 10-قدرت الكترونگاتيوي كدام اتم كمتر است؟    ،   چرا؟

 

11- تغييرات الكترونگاتيوي در دوره هاي جدول تناوبي از چپ به راست چه تغييري مي كند؟چرا؟

 

12- چرا عناصر واسطه هنگام تشكيل يون به آرايش گاز بي اثر نمي رسند؟

 

13-چرافلزات قليايي مانند سد يم وپتاسيم رادر زير نفت يا پارافين نگهداري مي كنند؟  

 

14- مندليف در تنظيم جدول تناوبي خود چه ابتكارات مهمي را به كار برد؟

 

15- هر يك از عنصرهاي واسطه اي كه آرايش آنها در زير داده شده است به كدام گروه وتناوب از جدول تناوبي تعلق دارند؟

الف)                         ب)               ج)

نمونه سوالات شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم                                                                 http://sharifchemistry.blogfa.com

16- با مراجعه به جدول تناوبي ، اتم هاي  PوS وAs وSe را به ترتيب افزايش شعاع اتمي مرتب كنيد؟

 

17- در هر مورد ، يون ها را به ترتيب كاهش شعاع يوني مرتب كنيد؟

الف)

ب)

 

18- در هر مورد يون ها را به ترتيب افزايش شعاع يوني مرتب كنيد؟

الف)

ب)

 

19-با مراجعه به جدول تناوبي ، عنصرهاي Na،Ne، P ، Ar، K را به تر تيب افزايش انرژي اولين يونش مرتب كنيد؟

 

20- كدام عبارت بهتراست ؟چرا؟

الف) بريليم الكترونهاي پيوند كوالانسي را كم تربه سوي خود مي كشد ، زيرا الكترو نگاتيوي اين عنصر كم است .

ب) الكترونگاتيوي بريليم كم است ، زيرااين اتم الكترون هاي پيوند كوالانسي را كم تر به سوي خود مي كشد

21-آخرين ترازانرژي اتم يك عنصر  مي باشد موقعيت اين عنصر رادر جدول بنويسيد

 

22-عنصري در دوره ي چهارم وگروه چهارم از جدول تناوبي جاي دارد ، عدد اتمي اين عنصر را بنويسيد؟

 

23-عنصري در دوره چهارم وگروه IIIA قراردارد . عدد اتمي آن را بنويسيد؟

 

24-فلزي از گروه اول(x)وگروه دوم (y )را در آب مي ا ندازيم معادله صحيح واكنش آنها را با آب بنويسيد؟

25-فلزات قليايي در آخرين لايه داراي آرايش الكتروني............وفلزات قليايي خاكي داراي آرايش الكتروني ......... مي باشند.

26- منيزيم فلزي نقرهاي رنگ است كه سختي آن ازسديم .......... و واكنش پذيري آن در مقايسه با سديم ........... است و با آب سرد ، واكنش .........

 

27-كدام تغيير زير در گروه هاي فلزات قليايي و هالوژن هااز بالا به پايين كاهش مي يابد؟

الف) شعاع اتمي                           ب)شعاع يوني                 ج) عدداتمي                 د)  الكترونگاتيوي

  

28-يون با كدام هم الكترون است.

الف) Ne+                           ب)O2-                                     ج)Mg+                            د)O2+

 

29--يون  در كدام مورد زير با اتم  مشابهت دارد؟

الف)تعداد نوترون ها                ب) حجم                              ج) جرم                         د) تعدادالكترون ها

نمونه سوالات شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم                                                                 http://sharifchemistry.blogfa.com

30-آرايش الكتروني يون  به تراز  ختم مي شود عدد اتمي عنصر  را بنويسيد؟

 

31- در اتم هاي موجود در يك گروه اصلي ، تغييرهاي كدام مورد نسبت به ديگر تغييرها معكوس مي باشد

الف) شعاع يوني      ب) بار موثر هسته      ج) مجموع تعداد اربيتال ها    د)اثر پوششي الكترون هاي دروني

 

32- الكترونگاتيوترين عنصرشيميايي درگوشه ي.......سمت ......جدول تناوبي جاي داردوبه تناوب .....تعلق دارد؟

 

33- الكترونگاتيوي هر اتم ، يك خاصيت آن در حالت ......... است ومعياري از ميزان توانايي آن اتم در ........... است

 

34- چرا يون ( ) با وجوداين كه آرايش گاز نجيب دارد پايدار نيست؟

 

35- هر يك از مفاهيم زير را توضيح دهيد ؟

الف) الكترونگاتيوي         ب) قانون تناوبي     پ) شعاع اتمي     ت) اثر پوششي الكترون هاي دروني   ث) بار موثر هسته

 

36- مهم ترين ويژه گي مشترك عنصر هاي يك دوره (تناوب)  جدول تناوبي چيست؟

 

37- مهم ترين ويژه گي مشترك عنصر هاي يك گروه (خانواده) جدول  تناوبي چيست؟

 

38- كشف عدد اتمي توسط موزلي چگونه بي نظمي هاي جدول مندليف را توجيه كرد ؟

 

39- مندليف براي در يك ستون قرار دادن عنصر هايي با خواص مشابه كدام اصل را ناديده گرفت؟

 

40- فرض مندلف براي بي نظمي هاي ناشي از قرارگرفتن عنصر سنگين تر پيش از عنصر سبكترچه بود ؟

آيا اين فرض اودرست بود؟

 

41- با توجه به جدول تناوبي امروزي به سوالات داده شده پاسخ دهيد:

الف) كدام گروه هاي جدول تناوبي فقط شامل فلز وكدام گروه ها فقط شامل نا فلز است؟

ب)در كدام گروه هاي جدول تناوبي ، هر سه نوع عنصر فلز ، نافلز وشبه فلز وجود دارد؟

پ) كوتاه ترين وطولاني ترين تناوب هاي جدول كدام اند وهر يك چند عنصر دارند؟

ت) تعداد شبه فلزات جدول تناوبي چند عدد است؟

 

42- چرا عنصرهاي گروه اول را فلز هاي قليايي ناميده اند؟

 

43- چرا به عنصر هاي گروه 17هالوژن مي گويند؟

 

44- شعاع اتمي در هر گروه وتناوب از جدول تناوبي چگونه تغيير مي كند؟ توضيح دهيد؟

نمونه سوالات شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم                                                                 http://sharifchemistry.blogfa.com

45- انرژي يونيزاسيون در هر گروه ودوره از جدول تناوبي چگونه تغيير مي كند؟توضيح دهيد؟

 

46- آيا در روند صعودي انرژي يونيزاسيون عنصرهاي هر تناوب بي نظمي هاي ديده مي شود؟اين بي نظمي مربوط به محل كدام گروه ها است؟

 

47-چرا تناوب اول تنها دو گروه دارد؟

 

48-اعداد كوانتومي مربوط به آخرين الكترون در اتم xبه صورت زير است:

                                                                                               

هر گاه اعداد كوانتومي مربوط به آخرين الكترون عنصر yبه صورت زير باشد ، شعاع يوني xوyرا با يكديگر مقايسه كنيد؟

                                                                                            

 

49- عنصر xداراي دو جهش بزرگ در انرژي هاي يونش متوالي خود مي باشد واولين جهش بزرگ پس از برداشتن 4الكترون روي داده است :

الف) محل آن رادر جدول تناوبي مشخص كنيد؟

ب) عدد اتم آن را مشخص كنيد؟

 

50- دو اصلي را كه مندليف در تنظيم جدول خود به كار گرفت رابنويسيد؟

 

51- دو ابتكاري راكه مندليف در تنظيم جدول خود به كار گرفت را بنويسيد؟

 

52- هر گاه عنصري هم گروه با xباآرايش الكتروني  وهم دوره با y با آرايش الكتروني  باشد ،

الف) محل عنصر را در جدول تعيين كنيد؟

ب) آرايش الكتروني يون پايدار آن را بنويسيد؟

 

53- با توجه به جدول زير به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد:

الف) هرگاه بدانيد كه عدد اتمي z بيشتر از y وy بيشتر از x است ، تصور مي كنيد اين سه عنصر هم دوره مي باشند يا هم گروه ؟چرا؟ 

ب) خواص فلزي ونا فلزي را در اين سه عنصر باذكر دليل مقا يسه كنيد؟

ج)واكنش پذيري كدام يك بيشتر است ؟چرا؟

د) اين سه عنصر را برحسب افزايش شعاع اتمي را مرتب كنيد؟

الكترو نگاتيوي

عنصر

1/2

5/2

3

x

y

z

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ | 9:27 | نویسنده : سر گروه |